LD & LDH系列直流电子负载

LD400

LD400P

LDH400P

Product Description

型号比较 LD400 & LD400P LDH400P
最大功率范围 400W (600W short term) 400W
最大电流 80A rear panel 30A front panel 16A
最大电压 0 – 80V 10 – 500V
电压隔离 ±300Vdc CAT II (300V)
工作模式 CC,CP,CR,CG,CV CC,CP,CR,CG
See also different:
  • TTi
  • << return to products